rozvaděč

rozvaděč

starý rozvaděč u Veruny v kuchyni